Gode relationer
skaber hele
mennesker
Header

Menneskesyn og værdier

På Fonden Tårnvej tror vi på, at udvikling sker på baggrund af egne kræfter og ressourcer.

 • Vi tror på, at løsningen på udfordringer findes ved at se på helheden og adskille personen fra problemet.
  Relationerne er i fokus og mennesket er en organisme, der forandres i samspil med andre mennesker.
  Den gode relation er en forudsætning for, at barnet kan udvikles ud fra egne, indre ressourcer.
 • Vi vil være med til at skabe muligheden for, at børnene tror på egne evner og tør have intentioner om at have indflydelse på eget liv og vi skal være det sikkerhedsnet, der er afgørende for, om de tør tage dette spring.
 • Vi respekterer hele barnets situation; herunder at barnet grundlæggende er godt, udviklingsstræbende og dueligt og har behov for at blive mødt med intentionen om at ville udvikles.
  Vi skal have modet til at være ærlige og realistiske, turde være nysgerrige og udfordre mål, styrker og evner, så vi skaber rum og muligheder for succesoplevelser. Vi handler altid ud fra et udviklingsperspektiv men er ikke bange for at tage fejl og ændre retning, hvis behovet ændres og viser sig at kalde på noget andet.
 • Vi tror på, at børnene vokser ved at blive mødt med troen på deres kompetencer og i samspil med andre og vi har tillid til, at de(t) lykkes.
  Vores nøgleord er derfor: Respekt, mod, anerkendelse, ydmyghed, nysgerrighed, frihed, fællesskab og tillid.

Faglige målsætninger

På Fonden Tårnvej er den overordnede målsætning at skabe trivsel og udvikling for de børn/unge, der er anbragt hos os. Dette med afsæt i SEL § 46 og gennem begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed (Flowmodellen).

Vi arbejder ud fra den kommunale handleplan og inddrager altid barnet/den unge i udformning af de konkrete mål.

Faglig tilgang

Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk tilgang og screener alle børn/unge, så vi kan tilrettelægge det pædagogiske behandlingsarbejde herefter. Vi har ligeledes fokus på mentalisering samt en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang og vi lægger stor vægt på at have en god relation til både børn/unge og forældre. Herudover arbejder vi ud fra zonen for nærmeste udvikling, de tre læringsrum, den narrative, relations- pædagogiske og systemiske tilgang mhp. i forenelighed at skabe mestringsstrategier hos det enkelte barn.

Vi tager således afstand fra et reduktionistisk syn på barnet i vanskeligheder ved ikke at rette fokus på mangler eller karaktertræk hos det enkelte barn, men på betydningen af de relationer og betingelser som barnet indgår i og med. Vi tænker således ikke i lineære årsager men i cirkulære sammenhænge, hvor det hele kan være hinandens årsag. Alle er i denne forståelse en del af et system og alle i systemet har en påvirkning ind i systemet, hvorfor det enkelte barn i denne optik anses som værende en del af et system frem for et enkeltstående individ.

Metoder

På Fonden Tårnvej anvender vi bl.a. tilstandsbaseret kognition (”lån af nervesystem”), stilladsering, visualisering, livstræ/livshistorier og bevidning som metoder i det pædagogiske behandlingsarbejde. Herudover anvender vi pædagogisk massage, eksternaliserende samtaler og voksen/barn praksis som metoder i dagligdagen.

Udvikling

På Fonden Tårnvej stræber vi efter, at doxaen er, at vi er en vidensbank. Vi vil have en høj kulturel kapital, og konstant stræbe efter at spille hinanden gode. Vi vil holde hinanden oppe på de aftaler, vi indgår og gøre det legitimt at være konstant udfordrende på fagligheden til stor gavn for børnene/de unge. Derfor prioriterer vi faglig og professionel udvikling højt og afsætter midler til kompetenceudvikling såvel individuelt som i gruppeforløb.